คอร์ส Core React: เรียนรู้การใช้งาน React อย่างมืออาชีพ

คอร์สสอนการใช้งาน React, Redux และ การทำ Universal JavaScript อย่างมืออาชีพ

5,950 บาท
28.51
ชั่วโมงเรียน
350
วิดีโอ
5
เอกสาร
Beginner
ระดับ

หมายเหตุ: หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือออกเอกสารอื่นใด แอดมินขอคิดราคาเต็มที่ 9,500 บาท นะครับ

เรียนรู้การใช้งาน React, Redux, Webpack, การทำ Universal JavaScript และการใช้งานเครื่องมือต่างๆใน Ecosystems ของ React

บทเรียน

 • แนะนำ React
 • ES2015 and Basic Functional Programming
 • React Toolchain
 • Components
 • Context
 • Routing & Nativation
 • Advance Components
 • RESTful API
 • React Router V.4
 • Higher Order Components
 • Recompose
 • Webpack สำหรับ Development
 • Redux
 • Middlewares
 • Async Actions
 • Define State Shape
 • Memozied Selectors
 • UI State Management
 • Third Party Lib Integration
 • Redux Best Practices
 • Optimization
 • Server-Side Rendering
 • Deployment
 • สรุป

เวอร์ชันของ Library ที่ใช้ในคอร์ส

 • React: 15.5.4
 • Redux: 3.6.0
 • reselect: 3.0.1
 • normalizr: 3.2.3
 • react-loadable: 5.3.1
 • redux-api-middleware: 1.0.3
 • webpack: 3.4.1
 • babel: 6.x