คอร์สอบรม DevOps หลักสูตรระยะสั้น กระชับ เน้น Workshop

เรียนรู้ DevOps สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือสำคัญ เช่น Docker Kubernetes Terraform Datadog Kong GitOps Microservices และ CI/CD

สามารถเลือกการเรียนแบบใดแบบหนึ่ง คือ
รอบสอนสดออนไลน์
4,500 ฿
(วันอบรม 20 - 21 เม.ย. 2567, วัน เสาร์ - อาทิตย์)
วิดีโอบันทึกการสอน
3,950 ฿
รายละเอียด
ความคิดเห็น

รายละเอียดคอร์ส

DevOps เป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่สำคัญขององค์กร IT ยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และ IT operations (Ops) ผ่านเครื่องมือ แนวคิดและการเน้นขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การนำผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของ DevOps และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโลกของ DevOps เช่น Docker, Kubernetes, Terraform, Kong API Gateway, DataDog, Git, Github Workflow รวมถึงหลักการสำคัญต่าง ๆ เช่น Cloud Computing, Microservices, CI/CD, GitOps และ Loging, Tracing และ Monitoring เป็นต้น ผ่าน Workshop ที่แสดงการใช้งานเครื่องมือสำคัญต่าง ๆ เหล่านั้น

หลักสูตรเริ่มต้นจากการอธิบายถึงความหมายของ DevOps ความสำคัญและประโยชน์ของ DevOps รวมถึงศัพท์ต่าง ๆ ในโลกของ DevOps เช่น Infrastructure as Code (IaC), Configuration as Code (CaC) และ CI / CD เป็นต้น พร้อมด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนทีมเพื่อเป็นองค์กรแบบ DevOps

ส่วนถัดมาของเนื้อหาจะกล่าวถึงเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing และการออกแบบแอปพลิเคชันแบบ Cloud Native รวมไปถึง การออกแบบและใช้งาน Microservices และการสื่อสารระหว่างเซอร์วิสทั้งแบบ Synchronous และ Asynchronous โดยศึกษากระบวนการของ Data Consistency ผ่าน Saga Pattern

การส่งมอบโค้ดสู่ Microservices นั้นเรานิยมสร้างการทำงานของแต่ละเซอร์วิสผ่านเทคโนโลยี Container ส่วนนี้เราจะได้รู้จักกับการใช้งาน Docker การใช้งาน Containers การสร้าง Images ผ่าน Dockerfile การใช้งาน Muti-stage Build และ Docker Compose

การใช้งาน Microservices นั้นโดยทั่วไปเราจะไม่ให้โลกภายนอกติดต่อกับเซอร์วิสแต่ละตัวโดยตรงแต่จะกระทำการติดต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่า API Gateway ในบทเรียนถัดมาผู้เรียนจะได้รู้จักกระบวนการทำงานของ API Gateway และการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Kong API Gateway อีกด้วย

หนึ่งในหลักการสำคัญที่ผสานการทำงานเข้ากับ DevOps คือหลักปฏิบัติของ GitOps ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านการใช้งาน Git และ CI/CD ส่วนนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความหมายและหลักการของ GitOps

หนึ่งในหลักการของ GitOps คือ Infrastructure as Code (IaC) อันเป็นหลักการที่ว่าด้วยวิธีในการจัดการและสร้างส่วนของ Infrastructure ผ่านไฟล์ที่มีรูปแบบโครงสร้างที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะศึกษาผ่านคอร์สนี้โดยอาศัยเครื่องมือในการปฏิบัติการณ์คือ Terraform

แอปพลิเคชันโดยทั่วไปนั้นเมื่อมีการทำงานแล้วย่อมมีการทำ Logging อันเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่บอกถึงสถานะ การทำงาน หรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการทำงานของโปรแกรมนั้น ๆ รวมถึงสามารถมีส่วนของ Tracin เพื่อให้ผู้ดูแลเข้าใจว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเซอร์วิสใดด้วยพฤติกรรมแบบใดบ้าง และอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ Monitoring เป็นการสอดส่องทรัพยากรระบบว่ามีการใช้งานทรัพยากรในระดับใดบ้าง ทั้งหมดนี้จะได้ทำการศึกษาผ่านเครื่องมือคือ Datadog

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของ GitOps สมบูรณ์ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความหมายและรูปแบบการทำงานของ Continuous Integration และ Continuous Delivery/Deployment (CI / CD) ผ่านการใช้งาน Github บนฟีเจอร์ที่เรียกว่า Github Workflow และ Github Actions

ช่วงต้นของคอร์สเราได้ศึกษาถึงการใช้งาน Docker เพื่อจัดการ Containers ไปแล้ว เราจะนำความรู้ดังกล่าวขยายไปสู่การหลักการที่เรียกว่า Container Orchestration ผ่านเครื่องมือยอดนิยมคือ Kubernetes ผู้เรียนจะได้รู้จักกับการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ใน Kubernetes เช่น Pods, Deployments, ReplicaSet, Services และ ConfigMap รวมไปถึงหลักการสำคัญของทรัพยากรประเภท Horizontal Pod Autoscaler (HPA) ใน Kubernetes เพื่อจัดการการสเกล Workload อย่างอัตโนมัติ

ท้ายสุดของคอร์สจะเข้าสู่บทส่งท้ายที่กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแบบ DevOps และ กรณีศึกษาการใช้งาน DevOps จากสถานการณ์ตัวอย่างขององค์กรต่าง ๆ

เนื้อหาบทเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรอบรม 2 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาตามวันดังต่อไปนี้

ขอใบเสนอราคา

หากต้องการขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรม และเอกสารอื่น ๆ รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com ได้ครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ DevOps ความสำคัญ และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแบบ DevOps
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ Cloud Computing และการออกแบบ Microservices เบื้องต้น
 • ผู้เรียนสามารถใช้งาน Docker เพื่อกำหนดการทำงานของ Containers และสร้าง Images ผ่าน Dockerfile ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ API Gateway และการใช้งาน Kong เบื้องต้น
 • ผู้เรียนสามารถใช้ Terraform เพื่อกำหนดการทำงานแบบ Infrastructure as Code เบื้องต้นได้
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ GitOps และการสร้างการทำงานแบบ CI / CD ผ่าน Github Workflow เบื้องต้นได้
 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำ Logging, Tracing และ Monitoring ด้วย Datadog เบื้องต้น
 • ผู้เรียนทราบถึงหลักการสำคัญของ Container Orchestration และการใช้งาน Kubernates เบื้องต้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้หลักการ DevOps อย่างครอบคลุมในระยะเวลาอันสั้น
 • ผู้เรียนที่ต้องการทราบการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ใน DevOps เบื้องต้น
 • ผู้เรียนที่ต้องการเข้าใจ DevOps ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในระยะเวลาอันสั้นอย่างครอบคลุม
 • นักพัฒนาโปรแกรมที่สนใจด้าน DevOps
 • นักวิเคราะห์ระบบที่ต้องการทราบองค์รวมของงานด้าน IT และการวางระบบ
 • องค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติเดิมสู่โลกของ DevOps
 • นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

 • ผู้เข้าอบรมต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle)
 • ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการใช้งาน Git มาก่อน

ผู้สอน

Nuttavut Thongjor

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบการณ์กว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้ง Babel Coder วิทยากรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้คำปรึกษาในบริษัทชั้นนำ

คำถามพบบ่อย

คำถาม: ระยะเวลาศึกษาของหลักสูตรนี้
คำตอบ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน เวลาสอนต่อวันคือ 6 ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตรรวม 12 ชั่วโมง) เวลา 10.00 - 17.00 น.

คำถาม: รูปแบบการอบรมเป็นอย่างไร
คำตอบ: หลักสูตรนี้จำหน่ายสองรูปแบบ คือ แบบหลักสูตรอบรมออนไลน์สอนสดผ่านเว็บ (แพคเกจนี้รวมบันทึกการสอนย้อนหลังแล้ว) และแบบวิดีโอบันทึกการสอน โดยหลักสูตรนี้จะสอนเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงผ่าน Workshop

คำถาม: ระยะเวลาการเข้าชมเป็นอย่างไร
คำตอบ: ระยะเวลาการเข้าชมขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทะเบียน ดังนี้

 • กรณีบุคคลธรรมดา: ผู้เรียนสามารถเข้าถึงวิดีโอบันทึกการสอนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลาในการเข้าถึงเนื้อหา
 • กรณีนิติบุคคลและองค์กร: กรณีของการลงทะเบียนแบบนิติบุคคลอันได้แก่ การลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ขององค์กร การโอนชำระด้วยบัญชีขององค์กร และ การออกเอกสารในนามของผู้ซื้อองค์กร จะจำกัดการเข้าถึงสื่อการสอนและบันทึกการสอนได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน (1 ปี 6 เดือน)

คำถาม: สามารถขอใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือชี้ชวนการเข้าอบรมได้อย่างไร
คำตอบ: รบกวนคุณลูกค้าติดต่อ เพจ Babel Coder หรือทางอีเมล์ babelcoder@gmail.com เพื่อขอเอกสารต่าง ๆ ครับ

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ เพจ Babel Coder