Babel Coder

คอร์สสอน Instant Angular2 : เรียนรู้และสร้าง ng2 อย่างฉับไว


Creator
Nuttavut Thongjor
Category
Web Development
คำอธิบายหลักสูตร

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • เป็นคอร์สออนไลน์แรกและตัวเดียวในขณะนี้ที่สอนการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular2
 • จัดการ SEO ไปกับการทำ Universal JavaScript
 • ใช้งาน Firebase เพื่อสร้าง Restful API
 • เรียนรู้ Reactive Programming ไปกับ RxJS
 • มีแบบฝึกหัดทบทวนทุกบท ผู้สอนเป็นผู้ตรวจและให้คำแนะนำ
 • สร้างโปรเจคที่ใช้งานได้จริง 2 โปรเจค โปรเจคจบผู้เรียนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อิสระ โดยผู้มีสอนมีหน้าที่ให้คำแนะนำ
 • มีบอร์ดสนทนาให้สอบถามปัญหาได้ทุกเมื่อ
 • ย้อนกลับมาดูได้ทุกเมื่อ แม้จบคอร์สไปแล้ว
 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างไวที่สุด

รูปแบบการเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ผ่านวิดีโอ คุณจึงสามารถกลับมาดูใหม่ได้ในทุกครั้งที่ต้องการ

ผู้สอนเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลไม่ใช่การอัดทุกสิ่งที่มีเข้าไปในสมองเพียงวันสองวัน รูปแบบการเรียนจึงอิงตามปฏิทินการศึกษา กล่าวคือระบบจะจำกัดบทเรียนต่อหนึ่งสัปดาห์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆซึมซับความรู้เข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ

เมื่อจบแต่ละสัปดาห์ระบบจะให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจและให้ความเห็นเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้คะแนนและการประเมินผลการเรียนเป็นเกรดเมื่อจบหลักสูตร ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนต้องผ่านการสอบหรือทำโปรเจคส่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้จากคอร์สนี้

เพื่อให้การเรียนรู้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมดออกมาในครั้งเดียว แต่จะแสดงวิดีโอหรือเอกสารเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องศึกษาในสัปดาห์นั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เรียนให้ความสนใจไปที่บทเรียนอื่นอย่างข้ามขั้นตอน เมื่อจบสัปดาห์ชุดการสอนของสัปดาห์ต่อไปจึงจะแสดงขึ้นมา

หลังสิ้นสุดหลักสูตรระบบจะแปลผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดสอบอื่นๆเป็นเกรด พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนออนไลน์ให้ด้วย แม้ตอนนี้เกรดและใบรับรองจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ขอให้เชื่อผู้สอนว่ามันคือผลผลิตจากความพยายามในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร อวดใครไม่ได้แต่คือความภูมิใจที่รับรู้ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาบทเรียนในหัวข้อต่างๆจากวิดีโอ มองภาพรวมและคิดตาม ท้ายบทจะมีเอกสารสรุปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องจำ ให้ผู้เรียนให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่เอกสารท้ายบทสรุปไว้ให้ กลับไปดูวิดีโออีกรอบ ครั้งนี้ให้พุ่งความสนใจเฉพาะส่วนที่เน้นในเอกสารสรุปท้ายบท ทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทิ้งคำถามที่สงสัยไว้ในกระดานสนทนา เมื่อผู้เรียนเสียเงินแล้วผู้สอนอยากให้ผู้เรียนตักตวงทุกสิ่งไปให้มากที่สุด อย่าอายที่จะถามและอย่าอายที่จะเถียงถ้าคิดว่าสิ่งที่สอนไปนั้นผิดหรือไม่สมเหตุสมผล

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เรียนควรเป็นผู้ใช้งาน JavaScript ได้ในระดับ C+ (ใช้งานได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเทพ)
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างรวดเร็วแต่สร้างโปรเจคได้จริง

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ JavaScript หรือเขียน JavaScript ไม่คล่อง
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างละเอียดและลึกซึ้ง

บทเรียนในคอร์สนี้

Unit1: Introduction to Angular2 Unit2: ES2015, Basic Functional Programming and TypeScript Unit3: Angular CLI Unit4: Component, Templates and Data binding Unit5: Directives Unit6: Services and Dependency Injection Unit7: Routing & Navigation Unit8: Pipes Unit9: Forms Unit10: Reactive Programming Unit11: HTTP Client และ Restful API ด้วย Firebase Unit12: Style Guide Unit13: Universal Angular2 Unit14: Deployment Unit15: Workshop

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 3 สัปดาห์ เริ่ม 20 ตุลาคมนี้

ปฏิทินการศึกษา

บทที่ วันออกบทเรียน วันออกเฉลยบทเรียน / ให้ feedback การบ้าน ช่วงเวลาเรียน กำหนดส่งงาน จำนวนชิ้นงาน จำนวนข้อ (งานเดี่ยว / งานกลุ่ม) สัดส่วนคะแนน (%)
Pretest 20 ตค - 20 - 22 ตค 22 ตค 1 10 / 0 0
1 - 2 23 ตค 3 พย 23 - 27 ตค 27 ตค 1 7 / 3 7
3 - 9 28 ตค 7 พย 28 ตค - 1 พย 1 พย 1 1 / 0 30
10 - 12 2 พย 17 พย 2 - 6 พย 6 พย 2 7 / 3 13
13 - 15 7 พย 30 พย 7 - 10 พย 10 พย 1 1 / 0 10
Final Project - 7 ธค - 17 พย 1 0 / 1 40
รวม 3 อาทิตย์ 7 26 / 7 100

หมายเหตุ

 • เวลาออกบทเรียนคือ 23.00 นาฬิกา GMT + 7 (ICT)
 • จะไม่มีการจัดกลุ่มผู้เรียน จนกว่าจะหมดเวลาของชิ้นงานที่ 1
 • การจัดกลุ่มผู้เรียนจะเป็นการผสมระหว่างผู้เรียนที่มีทักษะมากและน้อยรวมกัน โดยอิงจากคะแนนจากแบบฝึกหัดชิ้นที่ 1
 • ผู้เรียนสามารถเรียนเวลาไหนจากที่ไหนก็ได้ แต่ต้องส่งงานตามกำหนดเวลา
 • Final Project ไม่มีเฉลยการบ้าน

ลงทะเบียนเรียน

ติดต่อ https://www.facebook.com/babelcoder/

บทเรียน
Level 1
Introduction to Angular2
แนะนำ Angular 2 โครงสร้างของแอพพลิเคชันและตัวอย่างโปรแกรมที่จะพัฒนาในคอร์สนี้
 • Gold
  0. Pre-test
 • Gold
  1. แนะนำ Angular 2
  1.25
 • Gold
  2. Component-based UI
  8.58
 • Gold
  3. Directive
  1.53
 • Gold
  4. Service
  4.53
 • Gold
  5. Module
  4.4
 • Gold
  6. Data Flow
  6.4
 • Gold
  7. โปรแกรมค้นหาบทความ
  11.32
 • Gold
  8. แนะนำการเรียน
  3.16
 • Gold
  9. สรุป
  4.59
 • Gold
  10. แบบฝึกหัด
Level 2
Basic JavaScript, ES2015, Basic Functional Programming and TypeScript
ทบทวนพื้นฐาน JavaScript และ หลักการของ Functional Programming ขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งทบทวนพื้นฐาน ES2015 และ TypeScript ที่สำคัญต่อการใช้งาน Angular2
 • Gold
  1. Agenda
  0.51
 • Gold
  2. Object
  2.53
 • Gold
  3. คีย์เวิร์ด this
  7.39
 • Gold
  4. Lab1
  3.02
 • Gold
  5. Array
  5.57
 • Gold
  6. String
  3.57
 • Gold
  7. Asynchronous Programming
  9.24
 • Gold
  8. Automatic Semicolon Insertion
  2.36
 • Gold
  9. Variable
  6.25
 • Gold
  10. Template String
  3.45
 • Gold
  11. Arrow Function
  5.41
 • Gold
  12. Spread and Rest Operators
  3.55
 • Gold
  13. Destructuring
  4.59
 • Gold
  14. Class
  2.55
 • Gold
  15. Module
  5.33
 • Gold
  16. แนะนำ Functional Programming
  3.57
 • Gold
  17. Immutability
  4.22
 • Gold
  18. Pure Function
  2.39
 • Gold
  19. Data Transformation
  7.11
 • Gold
  20. แนะนำ TypeScript
  3.09
 • Gold
  21. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
  4.56
 • Gold
  22. Type Assertion
  1.23
 • Gold
  23. Interface
  2.35
 • Gold
  24. Type Inference
  1.59
 • Gold
  25. Decorator
  1.18
 • Gold
  26. tsconfig.json
  1.03
 • Gold
  27. สรุป
  4.53
 • Gold
  28. แบบฝึกหัด
Level 3
Angular CLI
ศึกษาการติดตั้ง TypeScript, Node.js และ Angular CLI
 • Gold
  1. ติดตั้ง Visual Studio Code
  0.24
 • Gold
  2. ติดตั้ง Node.js
  0.35
 • Gold
  3. ติดตั้ง Angular CLI
  0.27
 • Gold
  4. แนะนำโปรเจคสำหรับคอร์สนี้
  3.07
 • Gold
  5. การสร้างโปรเจคด้วย Angular CLI
  2.55
Level 4
Component, Template และ Data Binding
รู้จัก Component และ Template การใช้งาน Property Binding และ Event Binding รวมไปถึง Two-Way Binding
 • Gold
  1. รู้จัก Component
  2.03
 • Gold
  2. การสร้าง Component
  2.11
 • Gold
  3. ลำดับชั้นของ Component
  1.39
 • Gold
  4. Bootstrap Process
  5.16
 • Gold
  5. แนะนำแอพพลิเคชันสมุดจดบันทึก
  7.59
 • Gold
  6. Input Decorator
  5.02
 • Gold
  7. Event Binding
  4.16
 • Gold
  8. ViewChild
  2.09
 • Gold
  9. Property Binding
  2.24
 • Gold
  10. Two Ways Binding
  2.23
 • Gold
  11. Output Decorator
  4.28
 • Gold
  12. โปรแกรมสมุดจดบันทึก
  4.27
 • Gold
  13. บันทึกย่อ 1
  5.17
 • Gold
  14. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  15. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  4.11
 • Gold
  16. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 2
  14.36
 • Gold
  17. Property Binding syntax
  3.2
 • Gold
  18. Safe Navigation Operator
  1.2
 • Gold
  19. ng-content
  1.3
 • Gold
  20. Lifecycle Hooks
  2.17
 • Gold
  21. ngOnInit
  2.35
 • Gold
  22. ngOnChanges
  0.55
 • Gold
  23. แอพพลิเคชัน Blog
  0.57
 • Gold
  24. ติดตั้งแอพพลิเคชัน Blog
  1.05
 • Gold
  25. คอมโพแนนท์ในแอพพลิเคชัน Blog
  1.43
 • Gold
  26. ng serve
  2.36
 • Gold
  27. การสร้างคอมโพแนนท์
  2.55
 • Gold
  28. แอพพลิเคชัน Blog: PostForm Component
  9.51
 • Gold
  29. แอพพลิเคชัน Blog: PostFormImage Component
  9.52
 • Gold
  30. แอพพลิเคชัน Blog: Posts และ Post Components
  7.54
 • Gold
  31. แอพพลิเคชัน Blog: การล้างค่า Image
  6.29
 • Gold
  32. แอพพลิเคชัน Blog: สรุป
  4.55
 • Gold
  33. สรุป
  1.58
Level 5
Directives
เรียนรู้ความหมายของ Directives ประเภทของ Directives และการใช้งานทั้ง Structural Directives และ Attribute Directives
 • Gold
  1. รู้จักกับ Directives
  1.21
 • Gold
  2. ngFor
  2.05
 • Gold
  3. ngIf
  1.34
 • Gold
  4. ngSwitch
  1.49
 • Gold
  5. ngStyle
  3.43
 • Gold
  6. style
  0.56
 • Gold
  7. ngClass
  2.37
 • Gold
  8. ทบทวนไวยากรณ์ 1
  5.55
 • Gold
  9. แอพพลิเคชัน Blog: การจัดการ View
  7.51
 • Gold
  10. แอพพลิเคชัน Blog: การใช้งาน Enum
  5.12
 • Gold
  11. แอพพลิเคชัน Blog: ngSwitch
  1.1
 • Gold
  12. สรุป
  1.11

แสดงความคิดเห็นของคุณ


ข้อความตอบกลับ
ไม่ระบุตัวตน3 เดือนที่ผ่านมา

ตอบคำถามผิดช่องนะครับ

ต้องตอบในหน้าของ Pre-test นะครับ ตรงช่องกระดาษคำตอบ 😃