3. Actions และ Action Creators

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รู้จักกับ Actions ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในระบบของ Redux รวมถึงการสร้าง Action Creators ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับสร้าง Actions อีกทีนึง