11. การจัดการโมดูลด้วย ES Module

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

ES Module เป็นระบบจัดการโมดูลใน JavaScript สมัยใหม่โดยมี import เป็นคำสั่งนำเข้าโมดูล และ export เป็นประโยคส่งออกโมดูล ผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการของ ES Module อย่างถ่องแท้ในบทเรียนนี้