9. การใช้งาน map และ filter กับอาร์เรย์

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

เรียนรู้การใช้งานเมธอดที่สำคัญของอาร์เรย์คือ map และ filter เพื่อที่จะทำการสร้างอาร์เรย์ชุดใหม่จากชุดอาร์เรย์ที่มีอยู่เดิม