6. การแบ่งแยกคอมโพแนนท์ และการใช้งาน props

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

การเขียนโปรแกรมย่อมไม่เขียนทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียว การออกแบบคอมโพแนนท์ที่ดีจึงต้องแบ่งแยกคอมโพแนนท์ต่าง ๆ แยกออกจากกัน บทเรียนนี้เราจะพูดถึงหลักคิดในการแบ่งแยกคอมโพแนนท์และการสื่อสารกันระหว่างคอมโพแนนท์ผ่าน props