3. การใช้ useEffect และ useState เพื่อดึงข้อมูลจาก API

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้งาน useEffect ควบคู่กับ useState ผ่านการดึงข้อมูลจาก API Server