3. การเปลี่ยนหน้าเพจด้วย Link

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

เว็บหนึ่ง ๆ ย่อมมีหลายหน้าหรือหลาย Routes เราจึงจำเป็นต้องใช้ Link เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าเพจ บทเรียนนี้นอกจากจะพูดถึงการใช้ Link ของ React Router แล้ว ยังพูดถึงการใช้ React Router ร่วมกับ Link ของ Material UI