14. การใช้งานร่วมกันของโปรเจค API และ UI

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

โปรเจคที่ดีควรมีการแบ่งแยกส่วนของ Client (UI) และส่วนของ Server (API) ออกจากกันอย่างชัดเจน บทเรียนนี้เราจะทำการสร้าง API และ UI แยกออกจากกัน พร้อมเรียนรู้วิธีการเรียกใช้ API จากฝั่งของ UI