10. Short-Circuit Evaluation

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจการทำงานกับ Boolean ให้มากขึ้นกับหลักการของ Short-Circuit Evaluation ผ่านตัวดำเนินการ and (&&)