7. การกระจายข้อมูลด้วย Spread Operator

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

Spread Operator เป็นหลักการสำคัญที่นิยมใช้ในโลกของ React เพื่อกระจายค่าจาก Array หรือ Object เพื่อทำการสร้าง Array หรือ Object ใหม่จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่