3. การใช้งาน Template Literals

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บทเรียนนี้จะแนะนำการใช้ Template Strings หรือ Template Literals หนึ่งในวิธีที่สามารถรวม string หรือตัวแปรอื่นเข้าไว้กับ string เพื่อสร้าง string ใหม่หรือสามารถสร้าง multiline string ได้อย่างง่ายดาย