2. ควบคุม Life Cycle ของคอมโพแนนท์ด้วย useEffect

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

Components นั้นมีช่วงชีวิตหรือ Life Cycle บทเรียนนี้จะพูดถึงการใช้งาน useEffect เพื่อสร้างการทำงานกับ Life Cycle คือช่วง Mounted, Updated และ WillUnmount