5. การดึงค่า Dynamic Segments ด้วย useParams

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

บาง URL ประกอบด้วย Dynamic Segments หรือส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น /products/:id เรียก :id ว่า Dynamic Segments บทเรียนนี้จะพูดถึงการทำงานกับ Dynamic Segments ผ่าน useParams