2. การเข้าถึงข้อมูล path ด้วย useRouteMatch

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

path ที่ระบุผ่าน URL สามารถถูกเข้าถึงได้ด้วย useRouteMatch ใน React Router บทเรียนนี้เราจะพูดถึงการใช้งาน Hook ดังกล่าว