3. ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์มด้วย Yup

คำอธิบาย
ซอร์จโค้ด
ความคิดเห็น

การตรวจสอบความถูกต้องหรือ validate ข้อมูลในฟอร์มถือเป็นเรื่องสำคัญ บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ Yup เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มก่อนนำไปใช้จริง