Babel Coder

คอร์สสอน Simplify Angular 2 : เรียนลึก ng2 อย่างเข้าใจง่าย


Creator
Nuttavut Thongjor
Category
Web Development
คำอธิบายหลักสูตร

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • เป็นคอร์สออนไลน์แรกและตัวเดียวในขณะนี้ที่สอนการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular2
 • จัดการ SEO ไปกับการทำ Universal JavaScript
 • ใช้งาน Firebase เพื่อสร้าง Restful API
 • สอนใช้ Docker ในการทำงานและการใช้ Digital Ocean
 • เรียนรู้ Reactive Programming ไปกับ RxJS
 • ใช้งาน Meterial Design ในการออกแบบแอพพลิเคชัน
 • มีแบบฝึกหัดทบทวนทุกบท ผู้สอนเป็นผู้ตรวจและให้คำแนะนำ
 • สร้างโปรเจคที่ใช้งานได้จริง 4 โปรเจค โปรเจคจบผู้เรียนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อิสระ โดยผู้มีสอนมีหน้าที่ให้คำแนะนำ
 • มีบอร์ดสนทนาให้สอบถามปัญหาได้ทุกเมื่อ
 • ย้อนกลับมาดูได้ทุกเมื่อ แม้จบคอร์สไปแล้ว

รูปแบบการเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ผ่านวิดีโอ คุณจึงสามารถกลับมาดูใหม่ได้ในทุกครั้งที่ต้องการ

ผู้สอนเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลไม่ใช่การอัดทุกสิ่งที่มีเข้าไปในสมองเพียงวันสองวัน รูปแบบการเรียนจึงอิงตามปฏิทินการศึกษา กล่าวคือระบบจะจำกัดบทเรียนต่อหนึ่งสัปดาห์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆซึมซับความรู้เข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ

เมื่อจบแต่ละสัปดาห์ระบบจะให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจและให้ความเห็นเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้คะแนนและการประเมินผลการเรียนเป็นเกรดเมื่อจบหลักสูตร ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนต้องผ่านการสอบหรือทำโปรเจคส่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้จากคอร์สนี้

เพื่อให้การเรียนรู้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมดออกมาในครั้งเดียว แต่จะแสดงวิดีโอหรือเอกสารเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องศึกษาในสัปดาห์นั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เรียนให้ความสนใจไปที่บทเรียนอื่นอย่างข้ามขั้นตอน เมื่อจบสัปดาห์ชุดการสอนของสัปดาห์ต่อไปจึงจะแสดงขึ้นมา

หลังสิ้นสุดหลักสูตรระบบจะแปลผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดสอบอื่นๆเป็นเกรด พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนออนไลน์ให้ด้วย แม้ตอนนี้เกรดและใบรับรองจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ขอให้เชื่อผู้สอนว่ามันคือผลผลิตจากความพยายามในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร อวดใครไม่ได้แต่คือความภูมิใจที่รับรู้ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาบทเรียนในหัวข้อต่างๆจากวิดีโอ มองภาพรวมและคิดตาม ท้ายบทจะมีเอกสารสรุปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องจำ ให้ผู้เรียนให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่เอกสารท้ายบทสรุปไว้ให้ กลับไปดูวิดีโออีกรอบ ครั้งนี้ให้พุ่งความสนใจเฉพาะส่วนที่เน้นในเอกสารสรุปท้ายบท ทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทิ้งคำถามที่สงสัยไว้ในกระดานสนทนา เมื่อผู้เรียนเสียเงินแล้วผู้สอนอยากให้ผู้เรียนตักตวงทุกสิ่งไปให้มากที่สุด อย่าอายที่จะถามและอย่าอายที่จะเถียงถ้าคิดว่าสิ่งที่สอนไปนั้นผิดหรือไม่สมเหตุสมผล

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เรียนควรเป็นผู้ใช้งาน JavaScript ได้ในระดับ B (ใช้งานค่อนข้างได้ดี)
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างละเอียดในขณะที่ยังคงความง่ายของการสอน

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ JavaScript หรือเขียน JavaScript ไม่คล่อง
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างรวดเร็ว

บทเรียนในคอร์สนี้

Unit1: Introduction to Angular2 Unit2: Basic JavaScript และ ES2015 Unit3: TypeScript Unit4: Angular CLI Unit5: Component, Templates and Data binding Unit6: Directives Unit7: Services and Dependency Injection Unit8: Routing & Navigation Unit9: Pipes Unit10: Angular Modules Unit11: Workshop I Unit12: Angular Material Unit13: Forms Unit14: Firebase Unit15: HTTP Client Unit16: Reactive Programming Unit17: Debugging Unit18: Optimizations and Performance Improvements Unit19: Security Unit20: Style Guide Unit21: Universal Angular2 Unit22: Deployment Unit23: Workshop II

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 เดือน เริ่ม 25 ตุลาคมนี้

ปฏิทินการศึกษา

บทที่ วันออกบทเรียน วันออกเฉลยบทเรียน / ให้ feedback การบ้าน ช่วงเวลาเรียน กำหนดส่งงาน จำนวนข้อ สัดส่วนคะแนน (%)
1 25 ตค 5 พย 25 - 31 ตค 1 พย 2 1
2 6 พย 15 พย 1 - 12 พย 12 พย 20 3
3 - 10 15 พย 25 พย 15 - 21 พย 21 พย 10 7
11 22 พย ไม่กำหนด 22 - 28 พย 28 พย 1 20
12 - 16 29 พย 5 ธค 29 พย - 5 ธค 5 ธค 20 15
17 - 20 6 ธค 15 ธค 6 - 12 ธค 12 ธค 10 5
21 - 22 13 ธค 20 ธค 13 - 19 ธค 19 ธค 5 4
23 20 ธค ไม่กำหนด 20 - 25 ธค 31 ธค 1 40
รวม 2 เดือน 89 100

หมายเหตุ เวลาออกบทเรียนคือ 23.00 น. GMT + 7

ลงทะเบียนเรียน

ติดต่อ https://www.facebook.com/babelcoder/

บทเรียน
Level 1
Introduction to Angular2
แนะนำ Angular 2 โครงสร้างของแอพพลิเคชันและตัวอย่างโปรแกรมที่จะพัฒนาในคอร์สนี้
 • Gold
  1. แนะนำ Angular 2
  1.25
 • Gold
  2. Component-based UI
  8.58
 • Gold
  3. Directive
  1.53
 • Gold
  4. Service
  4.53
 • Gold
  5. Module
  4.4
 • Gold
  6. Data Flow
  6.4
 • Gold
  7. โปรแกรมค้นหาบทความ
  11.32
 • Gold
  8. แนะนำการเรียน
  3.16
 • Gold
  9. สรุป
  4.59
 • Gold
  10. แบบฝึกหัด
Level 2
2. ES2015 and Basic Functional Programming
ทบทวนพื้นฐาน JavaScript, ES2015 และ พื้นฐานของ Functional Programming ใน JavaScript
 • Gold
  1. ECMAScript
  3.32
 • Gold
  2. Execution Context
  7.34
 • Gold
  3. Scope Chain
  4.39
 • Gold
  4. Closure
  6.57
 • Gold
  5. Variable Scope
  8.29
 • Gold
  6. Keyword this
  9.51
 • Gold
  7. Lexical this
  3.43
 • Gold
  8. Arrow Function
  2.48
 • Gold
  9. Asynchronous Programming
  6.08
 • Gold
  10. Promise
  4.1
 • Gold
  11. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  12. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  1.05
 • Gold
  13. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 2
  1.33
 • Gold
  14. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 3
  2.2
 • Gold
  15. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 4
  1.02
 • Gold
  16. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 5
  2.24
 • Gold
  17. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 6
  2.36
 • Gold
  18. Object
  2.26
 • Gold
  19. Array
  5.57
 • Gold
  20. String
  3.57
 • Gold
  21. Spread and Rest Operators
  3.55
 • Gold
  22. Destructuring
  4.59
 • Gold
  23. Class
  2.55
 • Gold
  24. Module
  5.33
 • Gold
  25. แนะนำ Functional Programming
  3.57
 • Gold
  26. Immutability
  4.22
 • Gold
  27. Pure Function
  2.39
 • Gold
  28. Data Transformation
  7.11
 • Gold
  29. ทบทวนความเข้าใจ 2
 • Gold
  30. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 1
  4.13
 • Gold
  31. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 2
  3.15
 • Gold
  32. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 3
  4.26
 • Gold
  33. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 4
  3.09
 • Gold
  34. สรุป
  3.31
 • Gold
  35. แบบฝึกหัด
Level 3
TypeScript
แนะนำพื้นฐานการใช้งาน TypeScript
 • Gold
  1. แนะนำ TypeScript
  3.24
 • Gold
  2. Setup Project
  3.25
 • Gold
  3. tsconfig.json
  0.42
 • Gold
  4. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
  2.58
 • Gold
  5. Literal Types
  1.09
 • Gold
  6. Enum
  2
 • Gold
  7. Type Assertion
  1.14
 • Gold
  8. Interface
  3.09
 • Gold
  9. Optional Properties
  2.04
 • Gold
  10. Type Freshness
  1.53
 • Gold
  11. Intersection Types
  1.48
 • Gold
  12. Union Types
  1.34
 • Gold
  13. Type Guards
  1.33
 • Gold
  14. Discriminated Unions
  2.1
 • Gold
  15. Index Signatures
  1.06
 • Gold
  16. Type Inference
  2.12
 • Gold
  17. ทบทวนไวยากรณ์ 1
  3.01
 • Gold
  18. OOP Concept
  2.37
 • Gold
  19. Parameter Properties
  1.01
 • Gold
  20. readonly
  1.53
 • Gold
  21. Accessors
  3.06
 • Gold
  22. Inheritance
  0.57
 • Gold
  23. Public Modifiers
  1.45
 • Gold
  24. Private Modifiers
  1.58
 • Gold
  25. Protected Modifiers
  1.2
 • Gold
  26. Static Properties
  1.4
 • Gold
  27. Abstract Classes
  2.3
 • Gold
  28. Generic Types
  3.03
 • Gold
  29. สรุป OOP
  3.27
 • Gold
  30. Property Descriptor
  4.42
 • Gold
  31. Class Decorators
  3.55
 • Gold
  32. Property Decorators
  2.18
 • Gold
  33. Decorator Composition
  0.57
 • Gold
  34. Ambient Declarations
  2.3
 • Gold
  35. Style guide
  2.06
 • Gold
  36. สรุป
  2.31
Level 4
Component, Template และ Data Binding
รู้จัก Component และ Template การใช้งาน Property Binding และ Event Binding รวมไปถึง Two-Way Binding
 • Gold
  1. รู้จัก Component
  2.03
 • Gold
  2. การสร้าง Component
  2.11
 • Gold
  3. ลำดับชั้นของ Component
  1.39
 • Gold
  4. Bootstrap Process
  5.16
 • Gold
  5. แนะนำแอพพลิเคชันสมุดจดบันทึก
  7.59
 • Gold
  6. Input Decorator
  5.02
 • Gold
  7. Event Binding
  4.16
 • Gold
  8. ViewChild
  2.09
 • Gold
  9. Property Binding
  2.24
 • Gold
  10. Two Ways Binding
  2.23
 • Gold
  11. Output Decorator
  4.28
 • Gold
  12. โปรแกรมสมุดจดบันทึก
  4.27
 • Gold
  13. บันทึกย่อ 1
  5.17
 • Gold
  14. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  15. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  4.11
 • Gold
  16. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 2
  14.36
 • Gold
  17. Property Binding syntax
  3.2
 • Gold
  18. Safe Navigation Operator
  1.2
 • Gold
  19. ng-content
  1.3
 • Gold
  20. Lifecycle Hooks
  2.17
 • Gold
  21. ngOnInit
  2.35
 • Gold
  22. ngOnChanges
  0.55
 • Gold
  23. แอพพลิเคชัน Blog
  0.57
 • Gold
  24. ติดตั้งแอพพลิเคชัน Blog
  1.05
 • Gold
  25. คอมโพแนนท์ในแอพพลิเคชัน Blog
  1.43
 • Gold
  26. ng serve
  2.36
 • Gold
  27. การสร้างคอมโพแนนท์
  2.55
 • Gold
  28. แอพพลิเคชัน Blog: PostForm Component
  9.51
 • Gold
  29. แอพพลิเคชัน Blog: PostFormImage Component
  9.52
 • Gold
  30. แอพพลิเคชัน Blog: Posts และ Post Components
  7.54
 • Gold
  31. แอพพลิเคชัน Blog: การล้างค่า Image
  6.29
 • Gold
  32. แอพพลิเคชัน Blog: สรุป
  4.55
 • Gold
  32. สรุป
  1.58
Level 5
Advance Component and Directives
ศึกษาการสร้าง Attribute และ Structural Directives รู้จักการทำงานของ Template, TemplateRef, Renderer และอื่นๆที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้าง Directives
 • Gold
  1. แนะนำบทเรียน
  1
 • Gold
  2. View Encapsulation
  7.45
 • Gold
  3. Content Projection
  5.09
 • Gold
  4. ViewChild และ ViewChildren
  3.4
 • Gold
  5. ContentChild และ ContentChildren
  2.55
 • Gold
  6. ข้อแตกต่างของ ViewChild และ ContentChild
  1.37
 • Gold
  7. ngAfterViewInit
  3.21
 • Gold
  8. ngAfterContentInit
  1.19
 • Gold
  9. Syntax Exercise 1
  1.57
 • Gold
  10. Lab 1
  12.41
 • Gold
  11. QueryList
  3.49
 • Gold
  12. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  13. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  10.02
 • Gold
  14. Attribute Binding
  3.11
 • Gold
  15. Custom Two-Ways Binding
  4.3
 • Gold
  16. Host Element
  2.32
 • Gold
  17. :host
  1.39
 • Gold
  18. Template Reference Variables
  0.42
 • Gold
  19. HostBinding
  2.33
 • Gold
  20. HostListener
  1.45
 • Gold
  21. ElementRef
  3.35
 • Gold
  22. Renderer
  4.01
 • Gold
  23. การกำหนดค่าให้ Attribute Directives
  2.5
 • Gold
  24. Syntax Exercise 2
  2.39
 • Gold
  25. Template
  0.56
 • Gold
  26. Template และ Structural Directives
  4.25
 • Gold
  27. Microsyntax
  2.52
 • Gold
  28. TrackBy
  5.38
 • Gold
  29. Template และ Microsyntax
  1.12
 • Gold
  30. Syntax Exercise 3
  2.14
 • Gold
  31. TemplateRef
  3.46
 • Gold
  32. ViewContainerRef
  2.09
 • Gold
  33. createEmbeddedView
  1.26
 • Gold
  34. การกำหนดค่าให้ Structural Directives
  1.17
 • Gold
  35. $implicit
  4.03
 • Gold
  36. Context Variables
  1.32
 • Gold
  37. Syntax Exercise 4
  1.04
 • Gold
  38. ข้อหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับ Components และ Directives
  3.04
 • Gold
  39. ทบทวนความเข้าใจ 2
 • Gold
  40. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 1
  5.09
 • Gold
  41. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 2
  3.47
 • Gold
  42. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 3
  5.59
 • Gold
  43. สรุป
  1.44

แสดงความคิดเห็นของคุณ


No any discussions