Babel Coder

คอร์ส Universal Angular 2 : ล้วงลึกการสร้าง Universal ด้วย Angular 2


Creator
Nuttavut Thongjor
Category
Web Development
คำอธิบายหลักสูตร

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • เป็นคอร์สออนไลน์แรกและตัวเดียวในขณะนี้ที่สอนการสร้าง Universal JavaScript ด้วย Angular2
 • จัดการ SEO ไปกับการทำ Universal JavaScript
 • ใช้งาน Firebase และ Node.js / Express.js เพื่อสร้าง Restful API
 • การทำ Auth ด้วย JWT
 • สอนใช้ Docker ในการทำงานและการใช้ Digital Ocean
 • เรียนรู้ Reactive Programming ไปกับ RxJS
 • ใช้งาน Meterial Design ในการออกแบบแอพพลิเคชัน
 • มีแบบฝึกหัดทบทวนทุกบท ผู้สอนเป็นผู้ตรวจและให้คำแนะนำ
 • สร้างโปรเจคที่ใช้งานได้จริง 7 โปรเจค โปรเจคจบผู้เรียนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อิสระ โดยผู้มีสอนมีหน้าที่ให้คำแนะนำ
 • มีบอร์ดสนทนาให้สอบถามปัญหาได้ทุกเมื่อ
 • ย้อนกลับมาดูได้ทุกเมื่อ แม้จบคอร์สไปแล้ว

รูปแบบการเรียน

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ผ่านวิดีโอ คุณจึงสามารถกลับมาดูใหม่ได้ในทุกครั้งที่ต้องการ

ผู้สอนเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลไม่ใช่การอัดทุกสิ่งที่มีเข้าไปในสมองเพียงวันสองวัน รูปแบบการเรียนจึงอิงตามปฏิทินการศึกษา กล่าวคือระบบจะจำกัดบทเรียนต่อหนึ่งสัปดาห์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆซึมซับความรู้เข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ

เมื่อจบแต่ละสัปดาห์ระบบจะให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจและให้ความเห็นเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้คะแนนและการประเมินผลการเรียนเป็นเกรดเมื่อจบหลักสูตร ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนต้องผ่านการสอบหรือทำโปรเจคส่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้จากคอร์สนี้

เพื่อให้การเรียนรู้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมดออกมาในครั้งเดียว แต่จะแสดงวิดีโอหรือเอกสารเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องศึกษาในสัปดาห์นั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เรียนให้ความสนใจไปที่บทเรียนอื่นอย่างข้ามขั้นตอน เมื่อจบสัปดาห์ชุดการสอนของสัปดาห์ต่อไปจึงจะแสดงขึ้นมา

หลังสิ้นสุดหลักสูตรระบบจะแปลผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดสอบอื่นๆเป็นเกรด พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียนออนไลน์ให้ด้วย แม้ตอนนี้เกรดและใบรับรองจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ขอให้เชื่อผู้สอนว่ามันคือผลผลิตจากความพยายามในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร อวดใครไม่ได้แต่คือความภูมิใจที่รับรู้ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาบทเรียนในหัวข้อต่างๆจากวิดีโอ มองภาพรวมและคิดตาม ท้ายบทจะมีเอกสารสรุปเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องจำ ให้ผู้เรียนให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่เอกสารท้ายบทสรุปไว้ให้ กลับไปดูวิดีโออีกรอบ ครั้งนี้ให้พุ่งความสนใจเฉพาะส่วนที่เน้นในเอกสารสรุปท้ายบท ทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทิ้งคำถามที่สงสัยไว้ในกระดานสนทนา เมื่อผู้เรียนเสียเงินแล้วผู้สอนอยากให้ผู้เรียนตักตวงทุกสิ่งไปให้มากที่สุด อย่าอายที่จะถามและอย่าอายที่จะเถียงถ้าคิดว่าสิ่งที่สอนไปนั้นผิดหรือไม่สมเหตุสมผล

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เรียนควรเป็นผู้ใช้งาน JavaScript ได้ในระดับ B+ (ใช้งานได้ดี)
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างลึกซึ้งและเข้าใจอย่างถ่องแท้

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ JavaScript หรือเขียน JavaScript ไม่คล่อง
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ Angular2 อย่างรวดเร็ว

คอร์สทั้งหมดของ Angular 2

Instant Angular2 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากเรียนรู้ Angular2 อย่างรวดเร็วและทำโปรเจคได้จริง Simplify Angular2 เหมาะกับผู้เรียนระดับกลางที่ต้องการเนื้อหาเชิงลึก แต่ยังคงความง่ายในการเรียนรู้ Universal Angular2 เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเจาะลึกใน Angular2 และคอนเซปต์อื่นๆในเชิงการออกแบบระดับลึก

บทเรียนในคอร์สนี้

Unit1: Introduction to Angular2

 • Angular2 Architecture
 • Angular Modules
 • Bootstrapping
 • Components
 • Change Detection
 • Templates
 • Metadata
 • Data Binding
 • Directives
 • Services
 • Dependency Injection
 • อื่นๆ

Unit2: ES2015 and Basic Functional Programming

 • Basic Types and Variable Declarations
 • Destructuring, Rest and Spread Operator
 • Classes
 • Modules
 • Promise
 • อื่นๆ

Unit3: TypeScript

 • Interfaces
 • Enum
 • Generics
 • Type Inference
 • Decorators
 • Namespaces
 • อื่นๆ

Unit4: Angular CLI

 • การติดตั้งและใช้งาน angular-cli
 • การใช้งาน SCSS และ Webpack กับ angular-cli
 • อื่นๆ

Unit5: Component, Templates and Data binding

 • data binding
 • Component Interactions
 • Component Styles และ View Encapsulation
 • Multiple Components
 • Sharable Component
 • Smart Component และ Presentation Component
 • ng-content
 • Events
 • Access DOM Elements
 • Renderer
 • Custom Properties
 • Dynamic Components
 • Template Context
 • Lifecycle Hooks
 • อื่นๆ

Unit6: Directives

 • Attribute Directive
 • HostListener
 • Structural Directive
 • *ngIf
 • *ngFor
 • The asterisk (*) effect
 • ngSwitch
 • อื่นๆ

Unit7: Services and Dependency Injection

 • Dependency Injection คืออะไร
 • Providers
 • Factory Providers
 • Injectable
 • Hierarchical Injectors
 • อื่นๆ

Unit8: Routing & Navigation

 • Route และ Router
 • Router Outlet
 • Router Links
 • routerLinkActive
 • Router State
 • Route Params
 • Redirecting Request
 • Child Routes
 • CanActivate
 • CanDeactivate
 • Lazy Load Modules
 • อื่นๆ

Unit9: Pipes

 • Pipes คืออะไรและวิธีการใช้งาน Pipes
 • uppercase, lowercase
 • json
 • replace
 • slice
 • number
 • percent
 • currency
 • date
 • Parametrizing Pipes
 • Chaining Pipes
 • Custom Pipes
 • Async Pipes

Unit10: Angular Modules

 • Angular Modularity
 • Root Module และ Bootstrapping
 • Declarations
 • Providers
 • Imports
 • Shared Modules
 • Lazy Loaded Modules
 • อื่นๆ

Unit11: Workshop I

Unit12: Angular Material

 • Introduction to Material Design
 • Theming
 • Layout
 • Meterial Directive
 • อื่นๆ

Unit13: Forms

 • FormsModule
 • Form Properties
 • Form State
 • Form Controls
 • Two-Way Binding
 • Reactive Approach
 • Dynamic Forms
 • Form Validation
 • อื่นๆ

Unit14: Restful API

 • Rest API Design
 • Authentication และ Authorization
 • JWT
 • การติดตั้งและใช้งาน Express.js เพื่อทำ API Server
 • อื่นๆ

Unit15: HTTP Client

Unit16: Firebase

Unit17: Reactive Programming

 • Reactive Programming คืออะไร
 • รู้จัก RxJS
 • การใช้งาน RxJS กับการทำงานแบบ Asynchronous
 • Observables
 • RxJS Operators
 • อื่นๆ

Unit18: Workshop II

Unit19: Debugging

 • Google Chrome Console
 • Augury

Unit20: Webpack 2

 • Entries
 • Output
 • Loaders และ Plugins
 • Tree Shaking
 • อื่นๆ

Unit21: Optimizations and Performance Improvements

 • Lazy Loading
 • Shared Modules
 • Ahead-of-time Compilation
 • อื่นๆ

Unit22: Security

 • Reporting vulnerabilities
 • Preventing cross-site scripting (XSS)
 • Trusting safe values
 • HTTP-Level vulnerabilities
 • Auditing Angular applications
 • อื่นๆ

Unit23: Style Guide

 • Single Responsibility
 • Naming
 • Coding Conventions
 • Application Structure
 • Components
 • Directives
 • Services
 • Data Services
 • Lifecycle Hooks
 • อื่นๆ

Unit24: NgZone

Unit25: Universal Angular2

 • Server-side rendering คืออะไร
 • Use Cases
 • ServerDomRenderer
 • preboot.js
 • Search Engine Optimization
 • SSR Optimizations
 • อื่นๆ

Unit26: Deployment

 • การปรับแต่ง Application ก่อนใช้งานจริงบน Production
 • Introduction to Docker
 • Deploying to Github Pages
 • Deploying to Heroku
 • Deploying to Digital Ocean

Unit27: Workshop III

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 3 เดือน เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้

ปฏิทินการศึกษา

บทที่ วันออกบทเรียน กำหนดส่งงาน จำนวนข้อ สัดส่วนคะแนน (%)
1 1 พย 7 พย 2 1
2 - 3 8 พย 14 พย 30 7
4 - 6 15 พย 21 พย 10 3
7 - 10 22 พย 28 พย 20 4
11 29 พย 12 ธค 1 15
12 - 13 6 ธค 12 ธค 5 1
14 - 16 13 ธค 19 ธค 20 3
17 20 ธค 26 ธค 10 6
18 27 ธค 2 มค 1 25
19 - 21 3 มค 9 มค 10 2
22 - 24 10 มค 16 มค 10 1
25 17 มค 23 มค 5 1
26 24 มค 30 มค 5 1
27 31 มค - 1 30
รวม 138 100

หมายเหตุ เวลาออกบทเรียนคือ 23.00 น GMT + 7

ลงทะเบียนเรียน

ติดต่อ https://www.facebook.com/babelcoder/

บทเรียน
Level 1
Introduction to Angular2
แนะนำ Angular 2 โครงสร้างของแอพพลิเคชันและตัวอย่างโปรแกรมที่จะพัฒนาในคอร์สนี้
 • Gold
  1. แนะนำ Angular 2
  1.24
 • Gold
  2. Component-based UI
  8.58
 • Gold
  3. Directive
  1.53
 • Gold
  4. Service
  4.53
 • Gold
  5. Module
  4.4
 • Gold
  6. Data Flow
  6.4
 • Gold
  7. โปรแกรมค้นหาบทความ
  11.32
 • Gold
  8. แนะนำการเรียน
  3.16
 • Gold
  9. สรุป
  4.59
 • Gold
  10. แบบฝึกหัด
Level 2
2. ES2015 and Basic Functional Programming
ทบทวนพื้นฐาน JavaScript, ES2015 และ พื้นฐานของ Functional Programming ใน JavaScript
 • Gold
  1. ECMAScript
  3.32
 • Gold
  2. Execution Context
  7.34
 • Gold
  3. Scope Chain
  4.39
 • Gold
  4. Closure
  6.57
 • Gold
  5. Variable Scope
  8.29
 • Gold
  6. Keyword this
  9.51
 • Gold
  7. Lexical this
  3.43
 • Gold
  8. Arrow Function
  2.48
 • Gold
  9. Lab 1
  3.02
 • Gold
  10. ทบทวนไวยากรณ์ 1
  3.13
 • Gold
  11. Asynchronous Programming
  6.08
 • Gold
  12. Promise
  4.1
 • Gold
  13. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  14. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  1.05
 • Gold
  15. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 2
  1.33
 • Gold
  16. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 3
  2.2
 • Gold
  17. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 4
  1.02
 • Gold
  18. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 5
  2.24
 • Gold
  19. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 6
  2.36
 • Gold
  20. Object
  2.26
 • Gold
  21. Array
  5.57
 • Gold
  22. String
  3.57
 • Gold
  23. Spread and Rest Operators
  3.55
 • Gold
  24. Destructuring
  4.59
 • Gold
  25. Class
  2.55
 • Gold
  26. Composition over Inheritance
  6.07
 • Gold
  27. Module
  5.33
 • Gold
  28. Functional Programming
  6
 • Gold
  29. Immutability
  4.42
 • Gold
  30. Pure Function
  2.06
 • Gold
  31. Data Transformation
  8.17
 • Gold
  32. Higher Order Functions
  2.56
 • Gold
  33. Composition
  3.19
 • Gold
  34. Recursion
  2.48
 • Gold
  35. Tail Call Optimization
  3.04
 • Gold
  36. Tail Call Position
  4.4
 • Gold
  37. Lab2
  6.34
 • Gold
  38. ทบทวนความเข้าใจ 2
 • Gold
  39. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 1
  4.13
 • Gold
  40. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 2
  3.15
 • Gold
  41. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 3
  4.26
 • Gold
  42. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 4
  3.09
 • Gold
  43. สรุป
  3.31
 • Gold
  44. แบบฝึกหัด
 • Gold
  45. เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 1
  8.21
 • Gold
  46. เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 2
  1.58
 • Gold
  47. เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 3
  1.18
 • Gold
  48. เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 4
  1.51
 • Gold
  49. เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 5
  6.28
Level 3
TypeScript
แนะนำพื้นฐานการใช้งาน TypeScript
 • Gold
  1. แนะนำ TypeScript
  3.24
 • Gold
  2. Setup Project
  3.25
 • Gold
  3. tsconfig.json
  0.42
 • Gold
  4. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
  2.58
 • Gold
  5. Literal Types
  1.09
 • Gold
  6. Enum
  2
 • Gold
  7. Type Assertion
  1.14
 • Gold
  8. Interface
  3.09
 • Gold
  9. Optional Properties
  2.04
 • Gold
  10. Type Freshness
  1.53
 • Gold
  11. Intersection Types
  1.48
 • Gold
  12. Union Types
  1.34
 • Gold
  13. Type Guards
  1.33
 • Gold
  14. Discriminated Unions
  2.1
 • Gold
  15. Index Signatures
  1.06
 • Gold
  16. Type Inference
  2.12
 • Gold
  17. ทบทวนไวยากรณ์ 1
  3.01
 • Gold
  18. OOP Concept
  2.37
 • Gold
  19. Parameter Properties
  1.01
 • Gold
  20. readonly
  1.53
 • Gold
  21. Accessors
  3.06
 • Gold
  22. Inheritance
  0.57
 • Gold
  23. Public Modifiers
  1.45
 • Gold
  24. Private Modifiers
  1.58
 • Gold
  25. Protected Modifiers
  1.2
 • Gold
  26. Static Properties
  1.4
 • Gold
  27. Abstract Classes
  2.3
 • Gold
  28. Generic Types
  3.03
 • Gold
  29. สรุป OOP
  3.27
 • Gold
  30. Property Descriptor
  4.42
 • Gold
  31. Class Decorators
  3.55
 • Gold
  32. Property Decorators
  2.18
 • Gold
  33. Decorator Composition
  0.57
 • Gold
  34. Ambient Declarations
  2.3
 • Gold
  35. Style guide
  2.06
 • Gold
  36. สรุป
  2.31
Level 4
Component, Template และ Data Binding
รู้จัก Component และ Template การใช้งาน Property Binding และ Event Binding รวมไปถึง Two-Way Binding
 • Gold
  1. รู้จัก Component
  2.03
 • Gold
  2. การสร้าง Component
  2.11
 • Gold
  3. ลำดับชั้นของ Component
  1.39
 • Gold
  4. Bootstrap Process
  5.16
 • Gold
  5. แนะนำแอพพลิเคชันสมุดจดบันทึก
  7.59
 • Gold
  6. Input Decorator
  5.02
 • Gold
  7. Event Binding
  4.16
 • Gold
  8. ViewChild
  2.09
 • Gold
  9. Property Binding
  2.24
 • Gold
  10. Two Ways Binding
  2.23
 • Gold
  11. Output Decorator
  4.28
 • Gold
  12. โปรแกรมสมุดจดบันทึก
  4.27
 • Gold
  13. บันทึกย่อ 1
  5.17
 • Gold
  14. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  15. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  4.11
 • Gold
  16. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 2
  14.36
 • Gold
  17. Property Binding syntax
  3.2
 • Gold
  18. Safe Navigation Operator
  1.2
 • Gold
  19. ng-content
  1.3
 • Gold
  20. Lifecycle Hooks
  2.17
 • Gold
  21. ngOnInit
  2.35
 • Gold
  22. ngOnChanges
  0.55
 • Gold
  23. แอพพลิเคชัน Blog
  0.57
 • Gold
  24. ติดตั้งแอพพลิเคชัน Blog
  1.05
 • Gold
  25. คอมโพแนนท์ในแอพพลิเคชัน Blog
  1.43
 • Gold
  26. ng serve
  2.36
 • Gold
  27. การสร้างคอมโพแนนท์
  2.55
 • Gold
  28. แอพพลิเคชัน Blog: PostForm Component
  9.51
 • Gold
  29. แอพพลิเคชัน Blog: PostFormImage Component
  9.52
 • Gold
  30. แอพพลิเคชัน Blog: Posts และ Post Components
  7.54
 • Gold
  31. แอพพลิเคชัน Blog: การล้างค่า Image
  6.29
 • Gold
  32. แอพพลิเคชัน Blog: สรุป
  4.55
 • Gold
  32. สรุป
  1.58
Level 5
Directives
เรียนรู้ความหมายของ Directives ประเภทของ Directives และการใช้งานทั้ง Structural Directives และ Attribute Directives
 • Gold
  1. รู้จักกับ Directives
  1.21
 • Gold
  2. ngFor
  2.05
 • Gold
  3. ngIf
  1.34
 • Gold
  4. ngSwitch
  1.49
 • Gold
  5. ngStyle
  3.43
 • Gold
  6. style
  0.56
 • Gold
  7. ngClass
  2.37
 • Gold
  8. ทบทวนไวยากรณ์ 1
  5.55
 • Gold
  9. แอพพลิเคชัน Blog: การจัดการ View
  7.51
 • Gold
  10. แอพพลิเคชัน Blog: การใช้งาน Enum
  5.12
 • Gold
  11. แอพพลิเคชัน Blog: ngSwitch
  1.1
 • Gold
  12. สรุป
  1.11
Level 6
Advance Component and Directives
ศึกษาการสร้าง Attribute และ Structural Directives รู้จักการทำงานของ Template, TemplateRef, Renderer และอื่นๆที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้าง Directives
 • Gold
  1. แนะนำบทเรียน
  1
 • Gold
  2. View Encapsulation
  7.45
 • Gold
  3. Content Projection
  5.09
 • Gold
  4. ViewChild และ ViewChildren
  3.4
 • Gold
  5. ContentChild และ ContentChildren
  2.55
 • Gold
  6. ข้อแตกต่างของ ViewChild และ ContentChild
  1.37
 • Gold
  7. ngAfterViewInit
  3.21
 • Gold
  8. ngAfterContentInit
  1.19
 • Gold
  9. Syntax Exercise 1
  1.57
 • Gold
  10. Lab 1
  12.41
 • Gold
  11. QueryList
  3.49
 • Gold
  12. ทบทวนความเข้าใจ 1
 • Gold
  13. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 1 ข้อ 1
  10.02
 • Gold
  14. Attribute Binding
  3.11
 • Gold
  15. Custom Two-Ways Binding
  4.3
 • Gold
  16. Host Element
  2.32
 • Gold
  17. :host
  1.39
 • Gold
  18. Template Reference Variables
  0.42
 • Gold
  19. HostBinding
  2.33
 • Gold
  20. HostListener
  1.45
 • Gold
  21. ElementRef
  3.35
 • Gold
  22. Renderer
  4.01
 • Gold
  23. การกำหนดค่าให้ Attribute Directives
  2.5
 • Gold
  24. Syntax Exercise 2
  2.39
 • Gold
  25. Template
  0.56
 • Gold
  26. Template และ Structural Directives
  4.25
 • Gold
  27. Microsyntax
  2.52
 • Gold
  28. TrackBy
  5.38
 • Gold
  29. Template และ Microsyntax
  1.12
 • Gold
  30. Syntax Exercise 3
  2.14
 • Gold
  31. TemplateRef
  3.46
 • Gold
  32. ViewContainerRef
  2.09
 • Gold
  33. createEmbeddedView
  1.26
 • Gold
  34. การกำหนดค่าให้ Structural Directives
  1.17
 • Gold
  35. $implicit
  4.03
 • Gold
  36. Context Variables
  1.32
 • Gold
  37. Syntax Exercise 4
  1.04
 • Gold
  38. ข้อหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับ Components และ Directives
  3.04
 • Gold
  39. ทบทวนความเข้าใจ 2
 • Gold
  40. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 1
  5.09
 • Gold
  41. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 2
  3.47
 • Gold
  42. เฉลยทบทวนความเข้าใจ 2 ข้อ 3
  5.59
 • Gold
  43. สรุป
  1.44

แสดงความคิดเห็นของคุณ


No any discussions