นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ babelcoder.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา" เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เราจึงชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "การประมวลผล" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงการให้บริการของเรารวมถึงสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา) ที่สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้ สิ่งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้จะจัดเก็บโดยตรงทั้งบนเว็บไซต์ของเราและอาจมีการจัดเก็บบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพิเศษของบริการภายนอก โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของเราอันประกอบด้วย

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งาน
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ และที่อยู่
 3. บันทึกธุรกรรม เช่น หลักฐานการชำระเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการของทางเรา
 4. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรือบริการและแพลตฟอร์มของเรารวมถึงบริการภายนอกที่เราใช้งาน เช่น IP Address คุกกี้ IndexedDB Web Storage เป็นต้น

เราจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียก่อน เว้นเสียแต่ข้อมูลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่งซึ่งเราได้แจ้งเป็นข้อความเพื่อทราบแล้วตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลเพื่อใช้ระบุผู้ใช้งานระบบที่จะทำให้คุณเข้าถึงสินค้าและบริการของเราที่คุณได้เคยสั่งซื้อไว้ได้อย่างถูกต้อง

อนึ่งการดำเนินการอื่นใดที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ระบุเพื่อให้เราทำการจัดเก็บ เช่น การกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลและอีเมล์ เป็นต้น เราเข้าใจว่าการให้ข้อมูลในลักษณะนี้เป็นการอนุญาตให้เราจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่คุณได้ให้ความยินยอมหลังจากเราดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้วหรือตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบสนองการบริการแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางบัญชีและการเงิน เช่น การออกเอกสารสำคัญ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
 • ใช้ในการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลอันนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องของคุณ เช่น การให้บริการหลังการขาย เป็นต้น

การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นเสียแต่กรณีต่อไปนี้

 • คุณได้ให้คำยินยอมชัดแจ้งกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • คุณได้ดำเนินการในระบบที่มีนัยยะถึงความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การให้ข้อมูลชื่อและอีเมล์เมื่อทำการสมัครสมาชิก
 • หน่วยงานภายนอกนั้นเป็นบริการภายนอกที่เราใช้บริการเพื่อร้องขอการเก็บข้อมูลที่จำเป็นอันจะทำให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ หากปราศจากบริการเหล่านี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ
 • การเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าพนักงานหรือองค์กรของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับให้เปิดเผยข้อมูล

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งานผ่านฐานข้อมูล คุกกี้ และ IndexedDB การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่ออุปกรณ์ของคุณ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและไม่สามารถถูกเข้าถึงจากบุคคลภายนอกได้ เว้นเสียแต่ผู้ใช้งานจะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ได้ ข้อมูลในส่วนนี้มักเป็นข้อมูลเต็ม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เป็นต้น ข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน เวลาการชำระเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบน IndexedDB

IndexedDB เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นข้อมูลส่วนนี้เนื้อแท้นั้นจึงจัดเก็บบนเครื่องของคุณ อย่างไรก็ตามการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราอาจมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลจาก IndexedDB เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และดำเนินงานให้ถูกต้องตามคำร้องของคุณ

ข้อมูลที่เก็บใน IndexedDB มักเป็นข้อมูลตัวแทน เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้งานขณะนั้น ข้อมูลนี้โดยตัวมันเองจะไม่สามารถทำให้ผู้ใดทราบได้ว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้กำลังใช้งานเว็บไซต์นั้นคือใคร แต่เมื่อทำการส่งข้อมูลนี้มายังเรา เราสามารถประมวลผลเพื่อแปลให้ทราบได้ว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ถือครองข้อมูลนี้คือบุคคลใด ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญอย่างสูงที่ผู้ใช้งานมิอาจปิดกั้นการเข้าถึงได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนนี้ เราจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ผูกติดกับคุณได้ เช่น เราจะไม่สามารถแสดงรายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อไว้แล้วได้ เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบลื่น ทั้งนี้การใช้คุกกี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ อีกทั้งเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าคุณเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณได้

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ของเว็บไซต์จะถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ ประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เป็นต้น เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

 1. คุกกี้ประสิทธิภาพและสถิติ

เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าเพจที่ท่านเข้าชม เป็นต้น

 1. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายเพื่อโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้แต่ละรายด้วยการเผยแพร่สู่แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการด้านโฆษณา เช่น Facebook หากคุณไม่อนุญาตการเข้าถึงคุกกี้เหล่านี้ คุณจะเห็นโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายน้อยลง

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการการใช้งานคุกกี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ โปรดทราบว่าหากคุณลบหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการของเว็บไซต์เราได้อย่างสมบูรณ์ คุณอาจไม่สามารถเข้าชมหน้าเพจบางส่วนได้ การสืบค้นประวัติการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาจกระทำมิได้ รวมถึงฟังก์ชันบางประเภทของเว็บไซต์อาจจะสามารถใช้ได้อย่างจำกัดเท่านั้น

คุณสามารถสืบค้นการจัดการคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 • สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ แก้ไข ลบข้อมูล อัพเดตข้อมูล หรือสิทธิอื่นใด กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้

เมื่อเราได้รับคำร้องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเราสามารถดำเนินการตามคำร้องได้ เราจะรีบดำเนินการตามคำร้องนั้นทันที เราอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ถ้าจำเป็น) ไม่ว่าคำร้องนั้นจะได้รับการดำเนินการหรือปฏิเสธ เราจะแจ้งผลดำเนินการคำร้องนั้นให้คุณทราบ พร้อมเอกสารบันทึกการขอใช้สิทธิ โดยเราจะบันทึกข้อมูลการขอใช้สิทธิ พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้ขอใช้สิทธิ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับการพิสูจน์การตอบรับสิทธิที่เราได้ดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565