เงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ babelcoder.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา" ได้ให้บริการการเผยแพร่สื่อออนไลน์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะของตลาดความรู้ ได้แก่ บทความ คอร์สเรียน บริการจัดอบรม และบริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

คำประกาศลิขสิทธิ์

บริการของเราทั้งการเผยแพร่บทความและสื่อการสอนถือเป็นประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อันมิชอบ เราขอประกาศสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราดังนี้

คำประการสิทธิ์สำหรับงานวรรณกรรม

ประเภทงานวรรณกรรมรวมถึง บทความ ข่าวสาร และงานเขียนประเภทอื่น ๆ ที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นงานมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้มีการคัดลอกเพื่อทำซ้ำ หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนตน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถส่งต่อ หรือแบ่งปัน ด้วยรูปแบบของการส่งต่อ URL ให้บุคคลที่สาม หรือประมวลผลส่วนหนึ่งของงานเขียนเป็นข้อความของตนก่อนเผยแพร่ใหม่โดยต้องให้การอ้างอิงเราผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย กรณีที่ต้องการเผยแพร่ซ้ำทั้งชุดข้อมูลหรือเพียงบางส่วน กรุณาติดต่อเราเพื่อขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล ทั้งนี้การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องให้การอ้างอิงเราผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน

คำประกาศสิทธิ์สำหรับสื่อการสอนแบบจัดจำหน่าย

สื่อการสอนแบบจัดจำหน่าย หมายถึง ลักษณะงานในรูปแบบวิดีโอ บทความ ข่าวสั้น แบบทดสอบ คำปรึกษา และ คอร์สเรียนทั้งหลาย ที่มีมูลค่ากำหนดเป็นราคาสั่งซื้อสินค้าและบริการอย่างชัดเจน ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ในคำประกาศสิทธิ์นี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อสั่งซื้อหรือเข้าถึงด้วยการได้รับความยินยอมเป็นพิเศษจากเรา เราไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ได้รับสิทธิ์ เข้าถึง ใช้งาน หรือกระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับบัญชีผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับสื่อการสอนแบบจัดจำหน่ายนี้ รวมถึงห้ามมิให้ทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย ให้บุคคลอื่นที่มิได้ลงทะเบียนเข้าถึง หรือกระทำการอื่นใดอันจะทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อการสอนแบบจัดจำหน่ายนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะชน

การละเมิดลิขสิทธิ์

กรณีตรวจพบการกระทำดังกล่าว เราสามารถระงับการให้บริการเว็บไซต์และดำเนินการตามกฎหมายได้ตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561