การใช้ ch unit เพื่อกำหนดความกว้างตามจำนวนตัวอักษร
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งาน ch unit เพื่อกำหนดความกว้างเท่าจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

ch เป็นหน่วยใน CSS ที่สามารถใช้ระบุความกว้างเป็นจำนวนตัวอักษรได้ เช่น 21ch หมายถึง การแสดงผลที่มีความกว้างเท่ากับ 21 ตัวอักษร

โดยทั่วไปแล้วฟอนต์ส่วนใหญ่ตัวอักษรแต่ละตัวในฟอนต์มักมีขนาดไม่เท่ากัน เวลาใช้หน่วย ch จึงต้องอิงตามอักษรตัวหนึ่งคือเลข 0 เสมอ นั่นแสดงว่าหากเรากำหนดความกว้างเป็น 21ch จึงหมายถึงกว้างเท่ากับอักษรเลขศูนย์ 21 ตัว แต่ถ้าอักษรที่เราระบุไปนั้นมีความกว้างของอักษรมากกว่าเลขศูนย์ ย่อมทำให้การแสดงผลนั้นกว้างเกิน 21ch ได้

Courier Font

เพื่อให้การใช้งานหน่วย ch นั้นสมบูรณ์จึงควรเลือกฟอนต์ที่แต่ละตัวอักษรมีขนาดเท่ากัน เช่น Courier เป็นต้น