สร้างข้อความโค้งตามรูปด้วย shape-outside
Nuttavut Thongjor
CSS

เรียนรู้การใช้งาน shape-outside ผ่านฟังก์ชัน circle เพื่อสร้างข้อความให้โค้งตามรูป

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

สมมติเรามี HTML ดังข้างล่างนี้

HTML
1<div class="circle"></div>
2<p>Lorem Ipsum is simply....</p>

พร้อม CSS สำหรับแต่งคลาส circle ของเราให้เป็นวงกลมสีแดง

CSS
1.circle {
2 width: 150px;
3 height: 150px;
4 float: left;
5 background-color: red;
6 border-radius: 50%;
7 margin-right: 1rem;
8}

ผลลัพธ์จากการทำงานออกมาเป็นดังภาพนี้

Border Radius

แม้ border-radius ที่ระบุจะช่วยให้ .circle ของเราแสดงผลเป็นวงกลม แต่ข้อความโดยรอบก็ยังคงไหล ตามความเป็นกล่องสี่เหลี่ยมรอบ ๆ .circle อยู่ดี

shape-outside เป็น CSS property สำหรับกำหนดรูปร่าง เพื่อให้เนื้อหาโดยรอบไหลรอบอีลีเมนต์ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมอีกต่อไป หากเราต้องการนิยามรูปร่างให้เป็นวงกลม เพื่อให้เนื้อหาโดยรอบไหลแบบ ห่อหุ้มอีลีเมนต์เราในลักษณะของวงกลม เราสามารถใช้ฟังก์ชัน circle ช่วยได้ ดังนี้

CSS
1.circle {
2 shape-outside: circle(50%);
3 width: 150px;
4 height: 150px;
5 float: left;
6 background-color: red;
7 border-radius: 50%;
8 margin-right: 1rem;
9}

Shape Outside Circle

และนี่คือโค้ดทั้งหมดของเรา