สร้างฟังก์ชัน $ ให้คล้าย jQuery
Nuttavut Thongjor
JavaScript

เรียนรู้การสร้างฟังก์ชัน $ ให้คล้ายการทำงานของ jQuery

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

เรามาลองสร้างฟังก์ชัน $ ให้คล้ายกับการทำงานของ jQuery กันเถอะ

JavaScript
1const $ = (s) =>
2 ((n) => (n.length > 1 ? n : n[0]))(document.querySelectorAll(s))

สมมติเราต้องการค้นหาอีลีเมนต์ที่มีคลาสเป็น oops จาก HTML ต่อไปนี้

HTML
1<div class="item">Item 1</div>
2<div class="item">Item 2</div>
3<div class="oops">Oops!</div>

เราสามารถเข้าถึงข้อความในอีลีเมนต์ดังกล่าวได้โดยอาศัยโค้ดจากฟังก์ชันที่เราสร้าง ดังนี้

JavaScript
1$('.oops').innerText // Oops!