ใช้ Intl.ListFormat เพื่อจัดรูปแบบการเชื่อมคำในอาร์เรย์ตามแต่ภาษาที่ใช้งาน
Nuttavut Thongjor
JavaScript

เรียนรู้การใช้ Intl.ListFormat เพื่อจัดรูปแบบการเชื่อมคำในอาร์เรย์ตามแต่ภาษาที่ใช้งาน

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

ภาษา JavaScript มี Intl.ListFormat สำหรับจัดรูปแบบข้อมูลลิสต์ให้แตกต่างไปตามบริบทของแต่ละภาษา การจัดข้อมูลนั้นสามารถเชื่อมแต่ละคำในอาร์เรย์ผ่านเครื่องหมายจุลภาค (,) ด้วยการเชื่อมคำสุดท้ายกับคำว่า "และ/and" หรือ "หรือ/or" ตามแต่เราระบุว่าจัดรูปแบบด้วยภาษาใด ตัวอย่างเช่นโค้ดต่อไปนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น apple, papaya, banana, or orange

JavaScript
1const items = ['apple', 'papaya', 'banana', 'orange']
2const formatter = new Intl.ListFormat('en', {
3 style: 'long',
4 type: 'disjunction',
5})
6
7formatter.format(items)

ค่าที่สามารถระบุใน style ได้คือ long, short และ narrow โดยส่วนของ type ที่เป็นไปได้คือ conjunction, disjunction และ unit ต่อไปนี้คือรูปแบบผลลัพธ์จากการระบุ style และ type ที่แตกต่างกัน

กรณีของการระบุ style เป็น long

typeผลลัพธ์
conjunctionapple, papaya, banana, and orange
disjunctionapple, papaya, banana, or orange
unitapple, papaya, banana, orange

กรณีของการระบุ style เป็น short

typeผลลัพธ์
conjunctionapple, papaya, banana, & orange
disjunctionapple, papaya, banana, or orange
unitapple, papaya, banana, orange

กรณีของการระบุ style เป็น narrow

typeผลลัพธ์
conjunctionapple, papaya, banana, orange
disjunctionapple, papaya, banana, or orange
unitapple papaya banana orange