เข้าถึงค่า Query String ใน URL ด้วย searchParams
Nuttavut Thongjor
JavaScript

เรียนรู้การเข้าถึงค่า Query String ใน URL ด้วย searchParams

คำอธิบาย
ความคิดเห็น

ออบเจ็กต์ URL มีพร็อพเพอร์ตี้ searchParams ที่คืนค่าออบเจ็กต์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น URLSearchParams ทำให้สามารถเรียกใช้เมธอด get ของ URLSearchParams เพื่อคืนค่าของ Query String ที่สนใจออกมาได้ เช่น URL ดังต่อไปนี้สามารถดึงค่า limit ออกมาได้ด้วยโค้ดดังนี้

Code
1const url = new URL(
2 'https://www.babelcoder.com/articles?page=3&limit=10'
3);
4
5console.log(url.searchParams.get('limit'))