คอร์สอบรมทั้งหมด

คอร์สอบรม DevOps หลักสูตรระยะสั้น กระชับ เน้น Workshop

เรียนรู้ DevOps สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือสำคัญ เช่น Docker Kubernetes Terraform Datadog Kong GitOps Microservices และ CI/CD

รอบสอนสดออนไลน์
4,500 ฿
(วันอบรม 20 - 21 เม.ย. 2567, วัน เสาร์ - อาทิตย์)
วิดีโอบันทึกการสอน
3,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สการใช้ Next.js เพื่อพัฒนาเว็บและ API ด้วย TypeScript, React, Next.js, Routes, Zustand, Tailwind CSS และ React Query

สอนการใช้ Next.js, TypeScript, React, Next.js, Next.js API Routes, Zustand, React Query, Tailwind CSS และ Shadcn

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 23 - 24, 28 - 30 พ.ย. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์ส Cypress และ K6 สร้าง Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress และ Performance Testing ด้วย K6

สอนการทำ Automated Testing เว็บและ API ด้วย Cypress รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพแอปด้วย K6

รอบสอนสดออนไลน์
5,950 ฿
(วันอบรม 6 - 8 ธ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
4,750 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์ส Nuxt.js 3 พัฒนาเว็บและ API ด้วย Vue.js 3, Nuxt.js, TypeScript, Prisma และ Pinia

สอนการใช้ Nuxt.js 3 เพื่อสร้างเว็บที่สมบูรณ์ภายใต้โค้ดชุดเดียว ผ่าน Nuxt, Nuxt Content, TypeScript, Prisma, Pinia, Tailwind และอื่น ๆ

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 4, 12 - 13, 18 - 19 ธ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สอบรม MEAN Stack พัฒนาเว็บและ API ด้วย MongoDB Express.js Angular 17 และ Node.js

สอนการใช้ MEAN Stack (MongoDB, Express.js, Angular และ Node.js) เพื่อสร้างเว็บและ API แบบ Monorepo ด้วย Nx

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 15 - 16, 21 - 23 ก.พ. 2567)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor

คอร์สอบรมการพัฒนาเว็บและ API บน Next.js ด้วย TypeScript, React, Next.js, Zustand และ tRPC

สอนการใช้ Next.js เพื่อสร้าง Front-End และ API ด้วยโค้ดชุดเดียวกันผ่าน TypeScript, React, Next.js, Zustand, Tailwind CSS และ tRPC

รอบสอนสดออนไลน์
8,950 ฿
(วันอบรม 9 - 11, 15 - 16 พ.ค. 2566)
วิดีโอบันทึกการสอน
6,950 ฿
Nuttavut Thongjor